Regulamin

Regulamin
1. Postanowienia ogólne
1.1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów video dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Black Box Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dębowa 10M ( 03-054 Warszawa) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – pod numerem KRS 0000367799, NIP 524-272-25-73, zwaną dalej „Ahaaa.pl”.
1.2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).
1.3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
1.4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Definicje
2.1. Serwis – serwis internetowy Ahaaa.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.ahaaa.pl funkcjonujący na platformie internetowej będącej własnością Ahaaa.pl., na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
2.2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Ahaaa.pl.
2.3. Usługa – dostęp do płatnych i bezpłatnych treści w Serwisie, świadczony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.4. Dostęp do Usługi – dostęp do treści znajdujących się w Serwisie w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
2.4.1. Użytkownik uzyskuje Dostęp do Usługi podlegającej opłacie z chwilą odnotowania dokonanej płatności za Usługę przez system obsługi transakcji Ahaaa.pl. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o dokonanej transakcji (podsumowanie transakcji) poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany podczas logowania do Serwisu. Dostęp do odpłatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania licencji na korzystanie z danego Produktu.
2.4.2. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony www w Serwisie.
2.5. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie.
2.6. Strefa logowania– miejsce w Serwisie dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu w Serwisie.

3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie
3.1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
3.2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (Produktu) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
3.2.1. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i Ahaaa.pl w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia złożenia dyspozycji przelewu bankowego lub złożenia dyspozycji płatności on-line lub złożenia dyspozycji realizacji płatności kartą płatniczą.
3.2.2. Przy zakupie produktów wysyłanych za pośrednictwem firm pocztowych lub kurierskich doliczona jest opłata za wysyłkę podawana przy potwierdzaniu zamówienia. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej listowną przesyłką poleconą.
3.2.3. Ahaaa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się.
3.3. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów video lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału video. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
3.4. W ramach Usługi dostępne są następujące Produkty:
3.4.1. „Pojedynczy materiał video” – dostęp online do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału video w jakości określonej przy danym produkcie. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.
3.4.2. „Pakiet”– dostęp online do wielokrotnego odtworzenia kilku materiałów video dostępnych w Serwisie, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie, na określony czas. W ramach Serwisu może być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do produktu „Pakiet”. W czasie dostępności Produktu „Pakiet” mogą następować rotacyjne zmiany materiałów video lub zmiany ilości materiałów w ramach Produktu „Pakiet” np. odcinków serialu (np. pierwszy oferowany odcinek zostaje usunięty z Produktu a dodany zostaje kolejny, w stosunku do ostatniego oferowanego odcinka, w taki jednak sposób, że ilość materiałów video pozostaje zgodna z opisem danego Pakietu). Dostęp do Produktu „Pakiet” może być również czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.
3.4.3. Plik video- plik w formacie mp4 przesyłany drogą elektroniczną
3.4.4. Towar- produkt materialny t.j płyty DVD z filmami, książki drukowane, koszulki wysyłane Użytkownikowi za pośrednictwem firm pocztowych i kurierskich.
3.4.5. E-booki- pliki w formacie pdf przesyłane drogą elektroniczną
3.5. Dostępne w ramach opisanych wyżej Produktów materiały video zawierać będą odcinki programów i seriali telewizyjnych oraz filmy fabularne, dokumentalne i animowane.
3.6. Odpłatny Dostęp do Usługi zawierającej Produkt składający się z więcej niż jednego materiału video jest możliwy jedynie dla Użytkowników zalogowanych w Serwisie.
3.7. Ahaaa.pl ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:
wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.8. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
3.9. Użytkownik w ramach odpłatnego Dostępu do Usługi otrzyma możliwość Dostępu do wskazanych przez niego Produktów:
3.9.1. po odnotowaniu przez Ahaaa.pl uiszczenia opłaty za zamówiony Produkt, dokonanej przez Użytkownika kartą płatniczą lub przelewem bankowym lub w formie płatności on line. Odnotowanie przez Ahaaa.pl dokonanej płatności jest równoznaczne z aktywacją licencji na korzystanie przez Użytkownika z Produktu zgodnie z Regulaminem. Informacja o dokonanej transakcji (podsumowanie transakcji) zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego dokonuje logowania w Serwisie, lub
3.9.2. po wprowadzeniu do Serwisu otrzymanego Kodu dostępu.
Wprowadzenie kodu do systemu obsługi transakcji Ahaaa.pl w wyznaczonym miejscu Serwisu jest równoznaczne z aktywacją licencji.
3.10. Odpłatny Dostęp do Usługi jest dozwolony dla zalogowanych Użytkowników – tylko na jednym komputerze.
3.11. W przypadku nie odnotowania przez Ahaaa.pl opłaty za Dostęp do Usługi zawierającej wybrany Produkt, do którego to Produktu Dostęp jest odpłatny, Dostęp nie zostanie przydzielony.
3.12. Ahaaa.pl zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi.
3.13. Dostęp do oferowanych w Serwisie Usług bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w punkcie 5.2 niniejszego Regulaminu.
3.14. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

dotpay_b3_160x83

 

 

 

3.15  po odnotowaniu przez Ahaaa.pl uiszczenia opłaty za zamówiony Produkt, dokonanej przez Użytkownika kartą płatniczą lub przelewem bankowym lub w formie płatności on line. Odnotowanie przez Ahaaa.pl dokonanej płatności jest równoznaczne z aktywacją licencji na korzystanie przez Użytkownika z Produktu zgodnie z Regulaminem. Informacja o dokonanej transakcji (podsumowanie transakcji) zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego dokonuje logowania w Serwisieb lub po wprowadzeniu do Serwisu otrzymanego Kodu dostępu. Użytkownik otrzymuje Kod dostępu za pomocą jednego lub wielu SMS Premium postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w Serwisie oraz SMS’ach zwrotnych. Numery SMS Premium i jego koszty (w tym cena brutto SMSa Premium) określone są każdorazowo przy Produkcie oferowanym w Serwisie.

4. Rejestracja Użytkowników
4.1. W przypadku płatności dokonywanej przez przelew bankowy, płatności on-line lub płatności kartą płatniczą, warunkiem korzystania z Usługi lub jej elementów w Serwisie jest rejestracja zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie oraz zalogowanie się w Serwisie
4.2. Rejestracja w serwisie następuje automatycznie w momencie dokonywania opłaty za produkt i potwierdzona wiadomością wysłaną na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail.
4.3. W procesie rejestracji wymagane jest podanie danych osobowych:
4.3.1. Adres e-mail
4.3.2. Imię
4.3.3. Kraj zamieszkania jednoznaczny z rezydencją podatkową
4.3.4. Przy wyborze zakupu towaru pełnych danych adresowych, na które ma zostać wysłane zamówienie
4.4. Rejestracja w Serwisie polegająca na dostępie do Sfery logowania jest możliwa po spełnieniu wymagań technicznych, określonych w pkt. 5.2 niniejszego Regulaminu
4.5. Dostęp do Sfery logowania jest związany z jednym adresem e-mail Użytkownika. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Sfery logowania przez Użytkownika innym osobom.
4.6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej dostępem do Sfery logowania, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
4.6.1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu,
4.6.2. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ahaaa.pl danych osobowych i innych informacji podanych podczas rejestracji w Serwisie w celach realizacji zamówienia.
4.7. Żądania usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych, przetwarzanych zgodnie z niniejszym Regulaminem w bazach Ahaaa.pl, może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych Usług w Serwisie wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie tych danych przez Ahaaa.pl.
4.8. W przypadku stwierdzenia przez Ahaaa.pl, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy, Ahaaa.pl może zablokować dostęp do Sfery logowania lub dostęp Użytkownika do poszczególnych Usług Serwisu. Ahaaa.pl może odblokować dostęp do Sfery logowania lub zablokowane Usługi po:
4.8.1. zrealizowaniu przez Użytkownika działań nakazanych przez Ahaaa.pl jako konieczne do Dostępu do Usług i likwidujące przyczynę blokady lub
4.8.2. po upływie określonego czasu wskazanego przez Ahaaa.pl jako sankcja za naruszenie Regulaminu pod warunkiem jednak, że Użytkownik złoży Ahaaa.pl pisemne oświadczenie deklarujące przestrzeganie Regulaminu.
4.9. Sfera logowania może zostać w całości i bez uprzedzenia usunięte przez Ahaaa.pl gdy:
4.9.1. Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 6 miesięcy od ostatniego zalogowania;
4.9.2. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Ahaaa.pl w Regulaminie ;
4.9.3. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych Usług Serwisu przez Ahaaa.pl, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;
4.9.4. Użytkownik podejmuje działania, które pośrednio lub bezpośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań lub Użytkownik narusza warunki korzystania z Usługi określone niniejszym Regulaminem.
4.10. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu mogą być po ich opublikowaniu moderowane przez Ahaaa.pl. Oznacza to, iż Ahaaa.pl może usunąć treści lub informacje z Serwisu, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje.
5. Zasady świadczenia Usługi
5.1. Usługa jest dostępna od dnia 1 października 2013.
5.2. Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows XP SP-2, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 512 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 7.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 3.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 3.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 1.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 10.1.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.
5.3. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do BOK Ahaaa.pl.
5.4. Pliki są zabezpieczane technologią szyfrowania danych.
5.5. Ahaaa.pl dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem było poprawne. Jednakże Ahaaa.pl nie odpowiada za niezależne i niezawinione specyficzne sytuacje, w których mogą nastąpić problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do BOK Ahaaa.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie.
5.6. Kontakt do BOK Ahaaa.pl:
Biuro Obsługi Klienta Ahaaa.pl ul. Szaflarska 7, 01-812 Warszawa ; Od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00 e-mail: bok@Ahaaa.pl
5.7. Ahaaa.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
5.8. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
5.9. Ze względu na niezależne od Ahaaa.pl właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Ahaaa.pl nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
5.10. Ahaaa.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
5.10.1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;
5.10.2. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Ahaaa.pl przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Usługi związanych z usługami świadczonymi bezpośrednio przez podmioty pośredniczące w obsłudze płatności oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
5.10.3. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności z wymaganiami systemowymi, określonymi w pkt. 5. 2 Regulaminu;
5.10.4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
5.10.5. przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych i niezawinionych przez Ahaaa.pl;
5.10.6. utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Usług spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi przez Ahaaa.pl;
5.10.7. udostępnienie przez Użytkownika materiału video osobom poniżej wskazanej w materiale video granicy wiekowej;
5.11. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Ahaaa.pl. bądź inny wskazany w Serwisie podmiot.
5.12. Ahaaa.pl informuje, iż podczas korzystania z Serwisu www.ahaaa.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
6. Zwroty i Reklamacje
6.1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. „O ochronie praw konsumentów”
6.1.1. konsument bez podania przyczyny może w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki zwrócić towar kupiony za pośrednictwem portalu ahaaa.pl:
6.1.2. Zwracany towar nie może być używany, kopiowany ani w żaden sposób zniszczony.
6.1.3. Płyty CD, DVD, książki (zafoliowane) muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
6.1.4. Dostęp do produktów online z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone
6.2. Zwracany towar należy odesłać na adres: . Szaflarska 7, 01-812 Warszawa
7. Reklamacje
7.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
7.2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres bok@Ahaaa.pl
7.3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Ahaaa.pl na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Ahaaa.pl reklamacji.
7.4. Ahaaa.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 6.4.- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Ahaaa.pl (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Ahaaa.pl ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
7.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Ahaaa.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8.2. Ahaaa.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
8.3. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
8.4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
8.5. Zmiany Regulaminu
8.5.1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Ahaaa.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
8.5.2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
8.5.3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.